EESTI BOWLINGU LIIDU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

28. augustil 2004. a.

Koosolek toimus Zelluloosi Spordiklubis, Tallinnas
Algus kell 16.00

Koosolekul osalesid:
1. Spordiklubi Balti Bowling (80135702) – Aivar Leinemann (volituse alusel)
2. Forselius Bowling (80135033) – Udo Sulp
3. BC Tallinn (80157000) – Magnar Bergmann (volituse alusel)
4. Spordiklubi Rakvere Bowling (80170408) – Kalle Roostik
5. Viljandi Bowling Club (80168475) – Terje Roostik (volituse alusel)
6. Perona Bowling (80168073) – Raivo Tamm
7. FUN Bowling Club (80164448) – Esa Kytõmaa (volituse alusel)
8. Reval Bowling Club (80097025) – Andres Lõhmus
9. Veskisilla Bowlinguklubi (80192812) – Tauno Timmermaa

10. Planet Bowling (80061004) - esindaja puudus
11. Hobbybowling (80193616) – esindaja puudus
Koosoleku juhataja: Raul Koni.
Koosoleku protokollija: Rein Mölder.

KOOSOLEKU KÄIK:

1. Koosoleku avamine

EBL omab seisuga 28.08.2004 üksteist (11) liiget, kellest osalevad või on esindatud üldkoosolekul üheksa (9) liiget. Kõik klubide esindajad on volitatud esindama oma klubi koosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline.
Ettepanek - üldkoosolek läbi viia järgmise päevakorraga:

1. Koosoleku avamine
2. Kvoorumi kontroll
3. EBL liikmeskonna kinnitamine 2004/2005 hooajaks
4. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
5. EBL hooaja liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaegade kinnitamine
6. EBL põhikirja muudatused
7. EBL juhatuse liikmete aruanne tehtud tööst
8. Juhatuse täiendava liikme valimine ja EBL presidendi valimine
9. EBL koondise moodustamise põhimõtete kinnitamine
10. EBL võistluskalendri koostamise põhimõtete kinnitamine
11. EBL võistlusmaksu (kalendrivõistluse maksu) suuruse kinnitamine
12. EMV 2005 ettevalmistamine
13. Jooksvad küsimused
14. Koosoleku lõpetamine

Ettepanek: Üldkoosolek läbi viia ja kinnitada päevakord.
Otsustati: Üldkoosolek läbi viia ja kinnitada päevakord.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

2. Kvoorumi kontroll

Üldkoosolekul on esindatud 9 liiget ehk 81,8% hääleõiguslikest liikmetest ja koosolek on ostustusvõimeline. Protokollile lisatud üldkoosolekust osavõtjate nimekiri ja esindajate volitused. Klubi Honda S2000 on esitanud avalduse EBL liikmeskonnast lahkumiseks, mille juhatus rahuldas 28. augustil 2004.a.

3. EBL liikmeskonna kinnitamine 2004/2005 hooajaks

Liikmete nimekirjad on juhatuse poolt kehtestatud tähtajaks (enne üldkoosoleku algust) esitanud kaheksa (8) klubi. Nimekirjad puuduvad Planet Bowlingu, Viljandi Bowlingu, Hobbybowlingu ja Veskisilla Bowlingu mängijate kohta. Seoses mängijate üleminekuga on ebatäpsusi SK Balti Bowling, Fun Bowling ja BC Tallinn nimekirjades. Seoses puudustega esitatud nimekirjades on vajalik kõikidel klubidel täpsustada nende poolt esitatud nimekirjad.

Otsustati: Klubidel esitada juhatusele täpsustatud nimekirjad hiljemalt 5. septembriks 2004.a.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

4. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

R. Koni tutvustas eelmise üldkoosoleku (22. augusti 2003.a.) protokolli ja tegi ettepaneku see kinnitada.

Otsustati: Kinnitada eelmise üldkoosoleku protokoll

Hääletamine: poolt 8 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1 hääl.

5. EBL hooaja liikmemaksu suuruse ja tasumise tähtaegade kinnitamine

Ettepanek: Kehtestada liikmemaks alljärgnevalt:
1. Täiskasvanud 300.- krooni hooajaks
2. Juuniorid (kuni 18 aastat) ja noored (kuni 14 aastat) 100.- krooni hooajaks
Liikmemaksu esmaseks tasumiseks saadab juhatus klubidele arved, mille aluseks on klubide poolt deklareeritud liikmed seisuga 01.09.2004.a. Liikmemaksu tasumise tähtaeg 15.09.2004.a. Hooaja keskel liitunud liikmete eest tasuvad klubid liikmemaksu uue liikme liitumise hetkel üldise liikmemaksu täies mahus juhatuse poolt kinnitatud protseduuri järgides.

Otsustati: lähtuda ettepanekust.
Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

6. EBL põhikirja muudatused

Info põhikirja muudatuste vajaduste kohta on kõigile varem välja saadetud. 22. augustil 2003.a. võttis EBL üldkoosolek vastu uue põhikirja. Vastuvõetud põhikirjas tekkisid vastuolud mittetulundusühingute seadusega üldkoosoleku ja volinike koosoleku pädevuses. Seoses sellega ning lähtudes ratsionaalsusest organisatsiooni juhtimises teeb juhatus ettepaneku muuta vastuvõetud põhikirja punkte 16, 18, 19, 20 ning kaotada kogu põhikirjast volinike esinduse mõiste. Parandustes lähtutakse sellest, et EBL üldkoosolekul on igal liikmel üks hääl. Täiendus- ja parandusettepanekuid klubidelt ei tulnud.
Otsuse vastuvõtmiseks on vaja vähemalt 6 poolthäält (2/3 koosolekul osalenud liikmetest)

Ettepanek: Teha parandused 22.08.2003.a. vastuvõetud põhikirja punktidesse 16, 18, 19 ja 20 ning vastu põhikirja uus redaktsioon.
Otsustati: Teha parandused 22.08.2003.a. vastuvõetud põhikirja punktidesse 16, 18, 19 ja 20 ning vastu põhikirja uus redaktsioon esitatud kujul.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

7. EBL juhatuse liikmete aruanne tehtud tööst

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed R. Koni, R. Mölder, L. Tamm, M. Bergman, R.Tamm, kes esitasid info oma tegevusest:
R. Mölder: Tegevusvaldkonnad on finantsarvestuse küsimused ning veebileht. Kuna rahaline käive on väga väike, ei ole raskusi arvetuse pidamisel. Probleem on olnud võistlusmaksu (1%) saamisega võistluste korraldajatelt, kuna andmeid vüistlusmaksude summade kohta ei laeku. Juhatusel on ettepanek uueks perioodiks kehtestada fikseeritud summaga võistlusmaks kalendrivõistlustele. Veebileht on kõigile nähtav ning lisada eriti midagi ei ole. Aeg-ajalt on kahjuks olnud perioode, mil muude kohustuste tõttu on operatiivsete andmete uuendamine toimunud hilinemisega. Selles osas on ettepanek leida n.ö. tehnoloogilised võimalused info uuendamiseks nende isikute poolt, kes infot ka tegelikult tekitavad või valdavad.
Toimus arutelu nimetatud teemadel.

Otsustati: Juhatusel kontrollida saamata võistlusmaksude summad ja esitada arved võistluste korraldajatele hiljemalt 05.09.2004, 2003/2004 hooaja võistlusmaksu tasumise tähtajaks määrata 15. september 2004.a.
Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Magnar Bergman: Tegevusvaldkond on suhtlemine meediaga.
Bowling on meedias viimase poole aasta jooksul pisut rohkem esindatud olnud, kuid kindlasti mitte piisavalt. Ajakirjanduse huvi on väga väike, tele- ja raadiojaamad soovivad reeglina ürituste kajastamise eest ka raha. Tasuta avaldab infot Sportnet, kuhu on ka olulisemat infot saadetud (EMV tulemused, 300 sarjad).
Arutelu käigus soovitati juhatusel välja töötada nn. "meedia plaan" bowlingu paremaks kajastamiseks.

Raivo Tamm: Tegevusvaldkond on bowlingu tehnilised küsimused.
See on valdkond, kus ühelt poolt on reeglid WTBA poolt kehtestatud, teisalt ei ole me suutnud määratleda minimaalseid tehnilisi nõudmisi saalidele määratlemaks saalide (radade ja tehnika) seisukorra miinimumnõudeid. Tehnilised probleemid võistlustel on tavaliselt ettearvamatud, olgu siis õlimasinate või rajamasinate rikked. ETBF poolt välja antavad sertifikaadid käsitlevad radade topograafiat, millest iseenesest ei piisa saalile hinnangu andmiseks.
Arutelu käigus analüüsiti saalide olukorda ja ilmnenud probleeme võistlustel.

Lembit Tamm: Tegevusvaldkond on võistlusmäärused, -reglemendid.
Põhitegevus on olnud reitinguvõistluste reglementide läbivaatamine, paranduste soovitamine võistluse korraldajatele ning hääletamise korraldamine juhatuses. Koostatud reglementides esineb sageli loogika ning keelevigu, mistõttu on tekkinud ka probleeme nende järgi võistluste läbiviimisel. Halvim näide on Tallinna meistrivõistlused, mille tulemusi ei lülitatud ERS süsteemi EBL juhatuse poolt kinnitatud reglemendi olulise rikkumise tõttu.
Arutelu käigus jõuti arvamusele, et reglemendid võiksid olla lihtsamad, et vältida võimalike vigu. Selleks oleks vaja välja töötada teatud võistlustele standardreglemendid.

Koosolekul ei osalenud Raul Beekmann (võistluskalender ja -statistika) ja Jari Hytönen (koondis).

Raul Koni: president.
Tegevus on olnud organisatsiooni üldjuhtimine ja liikmete nimekirjade haldamine.
EBL presidendina olen esitanud EBL üldkoosolekule avalduse tagasi astuda EBL juhatusest. Paljudes küsimustes on põhjus aeg, mille tõttu on nihkunud paljud endale võetud tähtajad. Kuid olulise põhjusena lahkumiseks pean esiatama asjaolu, et seoses ilmselt teatud kommunikatsiooni-probleemidega juhatuse sees ja klubide vahel, tuli minul vastu võtta otsus, et 2004 EMV teleülekanne jääb ära. EMV tulemused leidsid kajastamist AK uudistes ja jällekord Meeletus maailmas. On olnud enne, kuid kindlasti süvenes EMV järgselt, kus osa juhatusest otsuseid tehes ei lähtunud enam mängijate huvidest, vaid juhatuse personaalse liikme sügavalt isiklikust huvist. Näide on AMF valikvõistluse otsustamine.
Halb näide võistluste korraldamisest on Tallinna MV, kus otseselt rikuti EBL juhatuse poolt kinnitatud reglementi. Samas võistluse käigus ei suutnud-ei tahtnud EBL kohapeal olevad juhatuse liikmed, kes ka ühtlasi mängisid, asja lahendada. Sellise suhtumisega pole küll kuhugi edasi minna. Leian, et käitusin õigesti, et protesteerisin võistluse ja ei ole nõus lugema Tallinna MV reitingukõlbulikuks võistluseks. Samas asjaosalised – korraldaja ja ka peakohtunik – ei teadvusta siiani probleemi olemust. Meil ei julgeta ja ei osata protsete esitada – kõik pööratakse kohe isiklikuks.
Meil ei ole välja töötatud EBL arengukava. Paika on pandud juhatuse liikmete tööjaotus ning osades valdkondades on see ka tööle hakanud. Valdkond, mis puudutab otseselt mängijaid on rajad. Me pole suutnud siiani teha midagi, et töötada välja radade sertifitseerimise süsteemi. Kuid see on kindlasti väga vajalik ära teha koostöös saalidega. Probleem on püsti juba EBL algusest.
EBL koondistega töö puudub. Minu enda seisukoht on see, et kogu treeningtegevus on klubides. EBL peatreener peaks aeg-ajalt tegelema koondisekandidaatide kogunemiste ja üksikute laagrite organiseerimisega. Meedia pool on meil nõrk, mida tuleb kindlasti arendada. Samas tuleb endale teadvustada, et bowling on veel väga tundmatu spordialana ajakirjanikele.
EBL on paari viimase aastaga plahvatuslikult kasvanud ja me räägime täna ligi 200 liitunud mängijast. Soovin klubidele, et nad ei sulgeks kellegi ees uksi. Mida rohkem on liikmeid, seda tugevam on klubi, seda rohkem suudab klubi mängijatele pakkuda, seda kiiremini mängijad arenevad. Ma ei saa aru klubidest, kes deklareerivad, et me liikmeid juurde ei võta. Kahju, kuid see klubi on surnud juba alguses. Meil on palju võistluseid ja me saame ning julgeme käia järjest rohkem maailmas. Sellega areneb ka bowling Eestis.

Otsustati: Võtta informatsioon teadmiseks.
Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

8. Juhatuse täiendava liikme valimine ja EBL presidendi valimine

Seoses R. Koni tagasiasumisega presidendi ja juhatuse liikme ametist on vajalik valida täiendav juhatuse liige ning EBL president. Valitavate isikute volitused kehtivad kaks aastat. Raul Koni volitused EBL presidendina lõpevad 05. septembril 2004.a.
Kandidaatide ülesseadmine:
M. Bergman tegi ettepaneku valida juhatusse hr. Aivar Leinemann (SK Bati Bowling).
A. Leinemann ettepaneku valida juhatusse hr. Tauno Timmermaa (Veskisilla Bowlinguklubi)
Hr. A. Leinemann ei olnud nõus oma valimisega EBL juhatuse liikmeks.
Hr. Tauno Timmermaa andis oma nõusoleku kandideerimiseks.

Valimine otsustati korraldada lahtise hääletamisega.

Otsustati: Valida Tauno Timmermaa EBL juhatuse liikmeks.
Hääletamine: poolt 8 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1 hääl.

EBL presidendi kandidaadiks esitati üks kandidaat hr. Rein Mölder.

Valimine otsustati korraldada lahtise hääletamisega.

Otsustati: Valida Rein Mölder EBL presidendiks.
Kinnitada EBL aadressiks presidendi asukoht: Mõtuse 36, 10620 Tallinn
Hääletamine: poolt 8 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 1 hääl.

Koosolekult lahkusid Reval Bowling, Viljandi Bowling ning Fun Bowling esindajad.

9. EBL koondise moodustamise põhimõtete kinnitamine

Kuna EBL põhikirja järgi Eesti koondise moodustamise põhimõtted kinnitab üldkoosolek, on juhatusel ettepanek täiendada ERS-i juhendit alljärgnevalt:
"2. Reiting on põhilises osas aluseks Eesti koondise komplekteerimisel rahvusvahelistele võistlustele, kusjuures reitingu kolmele paremale naisele ja kolmele paremale mehele tagatakse koht koondises selle komplekteerimisel. Juhul, kui koondis tuleb komplekteerida enne hooaja kolme esimest reitinguvõistlust, võetakse arvesse eelmise hooaja reiting. Reitingut ei võeta aluseks esinduse või koondise komplekteerimisel, mille moodustamiseks peetakse valikvõistlus (näiteks AMF World Cup)."

Nimetatu peaks tõstma ka reitinguvõistluste tähtsust mängijate seas.

Otsustati: Kinnitada juhatuse ettepanek.
Hääletamine: poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

10. EBL võistluskalendri koostamise põhimõtete kinnitamine
11. EBL võistlusmaksu (kalendrivõistluse maksu) suuruse kinnitamine

Päevakorrapunkte 10 ja 11 otsustati arutada koos.

EBL võistluskalendri planeerimisel oleks vajalik saavutada olukord, kus põhiliste (oluliste) võistluste aeg oleks määratud juba hooaja alguses. Sellised võistlused on Eesti MV, AMF World Cup Eesti kvalifikatsioonivõistlus, kohalikud (linnad, maakonnad) tiitlivõistlused, muud reitingu ning EBL võistlused (näiteks EBL Cup). EBL võistluskalender peaks olema n.ö. mitmetasandiline (EBL, ETBF ja WTBA, kohalikud võistlused, muud bowlinguüritused). Kalendrisse pääsemine peaks olema tasuline, mis asendaks ka eelmise üldkoosoleku poolt kinnitatud 1% võistlusmaksu.

Otsustati:
Kinnitada EBL võistlusmaksu (kalendrivõistluse maksu) suurusteks:
1. ERS-i ja analoogsete võistluste kalendrisse lülitamisel 1000.- krooni.
2. Muude võistluste ja ürituste võistluste kalendrisse lülitamisel 500.- krooni.
Võistlusmaks tuleb tasuda koos ürituse kalendrisse lülitamise avaldusega.

Hääletamine: poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

12. EMV 2005 ettevalmistamine

Juhatus teeb ettepaneku korraldada Eesti Meistivõistlused bowlingus 20 - 22. mail 2005.a. Sooviavaldused võistluste korraldamiseks esitada 15. jaanuariks 2005.a.

Otsustati: Kinnitada juhatuse ettepanek.
Hääletamine: poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

13. Jooksvad küsimused

EBL juhatusele on laekunud Arctic Sport Club initsiatiiv välja anda bowlingut tutvustav/propageeriv lisaleht mõne ülevabariigilise levikuga päevalehe ühekordse lisana. Pakkumine on saadud ajalehtedelt Päevaleht ja Postimees, millest sobivam oleks Postimehe pakkumine. Lisalehe maht oleks 4 leht formaadis A4, värvitrükis, tiraažiga ca 55000 eks. Väljaande maksumus oleks ca 80000 krooni.

Otsustati: Pooldada initsiatiivi, juhatusel täpsustada tingimusi ning otsustada projekti realiseerimise võimalused ja korralduslikud küsimused.
Hääletamine: poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

14. Koosoleku lõpetamine

Ettepanek: Koosolek lõpetada.
Otsustati: Koosolek lõpetada.

Hääletamine: poolt 6 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Koosolek lõppes kell 19:20

Raul Koni
Koosoleku juhataja
Rein Mölder
Protokollija