EESTI BOWLINGU LIIDU
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

22. augustil 2003. a.

Koosolek toimus Perona Bowlingusaalis, Pärnus
Algus kell 19.15

Koosolekul osalesid:
1. SK Balti Bowling – juhatuse liige Ülo Reiman
2. Forselius Bowling – juhatuse liige Udo Sulp
3. BC Tallinn - esindaja Ester Penjam (volituse alusel)
4. Planet Bowling - esindaja Anne Helk (volituse alusel)
5. Klubi Honda S2000 – juhatuse liige Magnar Bergmann
6. SK Rakvere Bowling – juhatuse liige Heli Ruuto
7. Viljandi Bowling Club – juhatuse liige Anmar Pihlak
8. Perona Bowling – juhatuse liige Raivo Tamm
9. FUN Bowling Club - esindaja Marko Tasa (volituse alusel)
10. Reval Bowling Club – juhatuse liige Andres Lõhmus

Koosoleku juhataja: Raul Koni.
Koosoleku protokollija: Rein Mölder.

KOOSOLEKU KÄIK:

1. Koosoleku avamine

EBL omab seisuga 22.08.2003 kümme (10) liiget, kõik osalevad või on esindatud üldkoosolekul. Kõik klubide esindajad on volitatud esindama oma klubi koosolekul. Koosolek on otsustusvõimeline. Ettepanek - üldkoosolek läbi viia järgmise päevakorraga:

1. Koosoleku avamine
2. Kvoorumi kontroll ja EBL liikmeskonna kinnitamine 2003/2004 hooaja alguseks
3. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine
4. Juhatuse aruanne tehtud tööst
5. Juhatuse liikmete valimine
6. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine
7. EBL võistlusmäärused 2003/2004 hooajaks
8. EBL eelarve 2003/2004 hooajaks
9. EMV 2004 ettevalmistus, pakkumine klubidele läbiviimiseks
10. Eesti koondise moodustamise reeglite kinnitamine
11. EBL liikmemaksu ja liikmemaksu tasumise korra 2003/2004 hooajaks kinnitamine
12. EBL kodulehekülg
13. EBL ja EKeL edasine koostöö
14. Jooksvad küsimused
15. Koosoleku lõpetamine

Ettepanek: Üldkoosolek läbi viia ja kinnitada päevakord.
Otsustati: Üldkoosolek läbi viia ja kinnitada päevakord.

Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

2. Kvoorumi kontroll

Üldkoosolekul on esindatud 10 liiget ehk 100% hääleõiguslikest liikmetest ja koosolek on ostustusvõimeline. Protokollile lisatud üldkoosolekust osavõtjate nimekiri ja esindajate volitused.

3. Eelmise üldkoosoleku protokolli kinnitamine

R. Koni tutvustas eelmise koosoleku (05. aprillil 2003.a. Tallinnas) protokolli ja tegi ettepaneku see kinnitada.
Ettepanek: Kinnitada eelmise üldkoosoleku protokoll
Otsustati: Kinnitada eelmise üldkoosoleku protokoll

Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

4. EBL juhatuse aruanne tehtud tööst

Juhatuse aruande esitas president Raul Koni.
- juhatus töötanud 1,5 aastat. Kõigile pole suudetud leida piisavat/vajalikku rakendust
- oluline suund tegevuses oli Eesti bowlingu viimine rahvusvahelisele areenile, milleks astuti EKeL liikmeks ning kavas oli EKeL ja EBL ühinemine. Kuna FIQ-i reorganiseerimine otsustatakse kongressil Kuala Lumpuris, on otstarbekas lõppotsused teha pärast seda.
- bowlingu üldine tase Eestis on oluliselt tõusnud
- paranenud võistluste läbiviimine ja võistluskultuur
- EBL veebileht päris hea
- puudujäägid: saalide tehniline seisukord ning tehnilise seisukorra kontroll, puuduvad kvalifitseeritud kohtunikud ning ka koolituse ja atesteerimise süsteem, bowlingu kajastamine meedias nõrk. Puudub süsteemne sportlase treeningtöö.

Küsimused, vastused, arvamused aruande kohta.
A. Pihlak: Kas keegi juhatusest tegeleb meediaga?
R. Koni: Ei ole määratud spetsiaalset inimest.
A. Pihlak: Kas EBL-il ei peaks olema sponsoreid?
R. Koni: Kindlasti võiks olla. Selleks on vaja süsteemset tööd ja ka tulemusi, mida ette näidata. Arvan, et sportlik töö peab olema klubides ning klubid peaksid hoolitsema ka sponsorite eest.
M. Bergman (arvamus): Oleks kindlasti hea kui EBL-il oleks rahaline ressurss, millest näiteks teha koondisele lähetusi. Hea eeskuju oleks Läti Bowlingu Liit, kes omab häid ressursse ja korraldab laagreid, treeninguid jne.......
R. Beekmann (arvamus): Vajalik oleks ka koondise laagreid ja treenereid/treeninguid finantseerida.
A. Lõhmus: Kuidas komplekteeriti esindus MM-le Kuala Lumpurisse ?
R. Koni: Vajalike ressursside puudumise tõttu tuli eelistus anda neile, kes suutsid ise organiseerida sõidukulude finantseerimise. Samas on need sellised sportlased kellel on ka arvestatavad tulenused: kõikide meeste AVK on 10 parema seas ja reitingus esimese 15 seas, naiste osas pisut kehvemini aga esikahekümnesse kuuluvad ka nemad.

Ettepanek: Kinnitada juhatuse aruanne
Otsustati: Kinnitada juhatuse aruanne.

Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

5. EBL juhatuse valimine

Ettepanek: valida juhatus 7 liikmeline.
Otsustati: Uus juhatus valida 7 liikmelisena.

Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Klubide poolt on esitatud
- EBL presidendi kandidaadid:
Raul Koni
Rein Mölder
- EBL juhatuse liikme kandidaadid
Raivo Tamm
Anmar Pihlak
Lembit Tamm
Aivar Vadi
Raul Beekmann
Ülo Reiman
Magnar Bergmann
Jari Hytönen
Rein Mölder
Aare Noormaa
Urmas Sild
Udo Sulp
Peeter Prems
Piia Lutt
Otsustati: Presidendi kandidaadid esitavad oma programmi eelseisvaks perioodiks.
Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

Presidendi kandidaadid:
Rein Mölder: Kuigi arvan, et saan ametiga hakkama ning mul on ka kindlad mõtted kuidas Bowlingut Eestis tulemuslikult edasi arendada, teeksin ettepaneku valida presidendiks taas Raul Koni. 1,5 aasta jooksul on asi üsna hästi edasi läinud. Organisatsioon korralikult üles ehitatud ning juhatus ametid selgeks saanud. Õige oleks minu arvates see, kui jätkab endine president. Tänan usalduse eest. Olen valmis jätkama juhatuse liikmena.
Raul Koni: Vajaliku tähtsamad eelseisvad tegevussuunad oleksid järgmised:
- võistlusmääruste täiendamine ja täpsustamine;
- Eesti koondise komplekteerimine ja koondisega intensiivne tegelemine, rahvusvaheliste võistlusvõimaluste loomine;
- saalide tehnilise kontrolli süsteemi loomine;
- kohtunike koolituse ja litsenseerimissüsteemi loomine;
- rahvusvahelistest võistlustest teavitamise süsteemi loomine;
- statistika ja võistlustest kokkuvõtete tegemises ning nende esitamise süsteemi parandamine;
- erinevate koolituste (rajad, kohtunikud, treenerid) korraldamine.

Juhatuse liikmete valimised korraldati salajase hääletusega.

Presidendi valimiseks anti välja 10 sedelit. Sedelitele oli kantud kaks nime Raul Koni ja Rein Mölder.
Häälte lugemine usaldati Peeter Premsile ja Jari Hytönenile.
Peeter Prems tegi teatavaks hääletamise tulemused:
Raul Koni - 7 häält
Rein Mölder - 2 häält
seega:
EBL presidendiks valiti Raul Koni.

Juhatuse liikmete valimiseks anti välja 10 sedelit. Sedelitele oli kantud kõikide esitatud kandidaatide nimed.
Peeter Prems taandas enda kandidatuuri.
Häälte lugemine usaldati Peeter Premsile.
Peeter Prems tegi teatavaks hääletamise tulemused:
Valituks osutusid 6 enam häält saanud kandidaati:
1. Raul Beekmann - 10 häält
2. Raivo Tamm - 10 häält
3. Rein Mölder - 7 häält
4. Lembit Tamm - 6 häält
5. Jari Hytönen - 6 häält
6. Magnar Bergmann - 6 häält.

Ettepanek: Kinnitada valitud juhatuse koosseis.
Otsustati: Kinnitada valitud juhatuse koosseis.

Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

6. Põhikirja uue redaktsiooni kinnitamine

Põhikirja projekt on kõigile varem välja saadetud. Täiendus- ja parandusettepanekuid klubidelt ei tulnud. Lisaks on põhikiri praktiliselt sama, mis võeti vastu aasta tagasi, kuid mis ei saanud jõustuda protseduuriliste vigade tõttu.

Ettepanek: Võtta vastu põhikirja uus redaktsioon esitatud kujul.
EBL asukoht on: Riia 15b, 51010 Tartu
EBL juhatuse järgmised valimised toimuvad 2006 aasta kevadisel üldkoosolekul
Otsustati: Võtta põhikiri vastu lähtudes ettepanekust.

Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

7. EBL võistlusmäärused 2003/2004 hooajaks

Võistlusmääruste projekt on samuti saadetud kõigile klubidele ning täiendus- või parandusettepanekuid laekunud ei ole. Juhatus töötab välja täpsustatud võistlusmääruste projekti peale Kuala Lumpuri WTBA kongressi tulemuste selgumist.

Otsustati: Kuna määruste kinnitamine ja muutmine kuulub juhatuse kompetentsi võtta teadmiseks ja täitmiseks.

Hääletamine: poolt 10 häält, vastu 0 häält, erapooletuid 0 häält.

8. EBL eelarve 2003/2004 hooajaks

R. Koni tutvustas EBL eelarve projekti 2003/2004 hooajaks. Tulude poolele on planeeritud laekumised liikmemaksudest summas 45 000 krooni ja võistlusmaksudest 5 000 krooni ja MM Malaisia reklaamitulud 145 000. Kokku tulud 195 000 krooni. Kulude poolel on planeeritud EKeL liikmemaks 28 000 krooni, Eesti meistrivõistluste korralduskuludeks (karikad, medalid) 2 000 krooni, veebilehe doomeni maksumus 1 500 krooni, pangakulud 500 krooni, MM Malaisia 145 000 krooni, rahvusvaheliste võistluste osavõtu kulud 13 000 krooni, radade tehnilise seisukorra kontrolliks 5 000 krooni. Kokku kulud 195 000 krooni.

Ettepanek: kinnitada EBL eelarve 2003/2004 hooajaks.
Otsustati: kinnitada EBL eelarve 2003/2004 hooajaks.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

9. EMV 2004 ettevalmistus, pakkumine klubidele läbiviimiseks

Ettepanek: Eesti Meistrivõistlused (kinnised EBL liikmetele) viia läbi mai lõpus, eelviimasel nädalal, finaalid 22.-23. mail 2004.a. EBL juhatus esitab klubidele pakkumise võistluse korraldamiseks. Võistluste reglemendi kinnitab EBL juhatus.
Samuti korraldada Estonian Open 2004 augustis, finaalidega 21.-22. augustil 2004.a. EBL juhatus esitab klubidele pakkumise võistluse läbiviimiseks.

Otsustati: korraldada Eesti Meistrivõistlused 2004 (kinnised EBL liikmetele) ja samuti rahvusvahelise võistlusena Estonian Open 2004 lähtudes ettepanekutest.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

10. Eesti koondise moodustamise reeglite kinnitamine

Ettepanek: Koondise moodustamisel võtta aluseks 1) üldine AVK, 2) hooaja reiting, 3) hooaja AVK. Võimalikud ka valikvõistlused (näiteks AMF). Personaalselt kinnitab koosseisu igaks võistluseks juhatus. Rahvusvahelistel võistlustel osalemise tingimused peavad olema teda üldiselt kuus kuud enne võistlust.
Otsustati: lähtuda ettepanekust.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

11. EBL liikmemaksu ja liikmemaksu tasumise korra 2003/2004 hooajaks kinnitamine

Ettepanek: Kehtestada liikmemaks alljärgnevalt:
1. Täiskasvanud 300.- krooni hooajaks
2. Juuniorid ja noored 100.- krooni hooajaks
Liikmemaksu esmaseks tasumiseks saadab juhatus klubidele arved, mille aluseks on klubide poolt deklareeritud liikmed seisuga 01.09.2003. a. Hooaja keskel liitunud liikmete eest tasuvad klubid liikmemaksu uue liikme liitumise hetkel üldise liikmemaksu täies mahus juhatuse poolt kinnitatud protseduuri järgides.
Otsustati: lähtuda ettepanekust.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

12. EBL kodulehekülg

EBL koduleht www.ebl.ee toimib üldiselt korrektselt. Uuel hooajal lisandub rubriik – “Jooksva hooaja võistluskeskmised”.

13. EBL ja EKeL edasine koostöö

Otsustati: Jätta küsimus käsitlemata FIQ ja WTBA kongressini Kuala Lumpuris. Peale kongressi tulemuste selgumist teha lõplik otsus edasiseks tegevuseks.

14. Jooksvad küsimused

14.1 Liikmekaartide kehtivus:
Ettepanek: Jätta järgmiseks hooajaks kehtima olemasolevad kaardid. Klubide poolt esitatavate nimekirjade alusel väljastab juhatus uutele liikmetele liikmakaardid. Väljalangenud liikmete nimekirja esitab juhatus kõikidele klubidele. Väljalangenud liikmete liikmekaardid on kehtetud ja tuleb tagastada EBL juhatusele.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

14.2. Koondise kinnitamine 15. WTBA maailmameistrivõistlustele:
Ettepanek kinnitada Eesti koondise koosseis MM-le alljärgnevalt:
Naised: Jelena Povaljuhhina, Kristiina Neiver, Vaike Protten.
Mehed: Peeter Prems, Udo Sulp, Aivar Leinemann, Janno Kannike, Aare Noormaa.
Võistkonna kapteniks määrata Aivar Leinemann, võistkonna ametlik esindaja võistlustel Reet Noormaa.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

14.3. Klubide nimedest
Klubile sponsori leidmisel sageli/tavaliselt soovib sponsor, et kasutakse klubi nimena tema (sponsori) nime. Mitme nimekuju kasutamine toob aga kaasa segadusi. Klubidel on soov sponsorite soove täita, kuna rahaline toetus on tähtis.
Otsustati: Lubada kasutada klubide nimedes lisaks registreeritud MTÜ nimele ühte sponsori nime või firmamärki.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

15. Koosoleku lõpetamine

Ettepanek: Koosolek lõpetada.
Otsustati: Koosolek lõpetada.

Hääletamine: poolt 9 häält, vastu 0 häält, ei hääletanud FUN Bowling esindaja.

Koosolek lõppes kell 21:30

Raul Koni
Koosoleku juhataja
Rein Mölder
Protokollija